Afdrukken

In onze gemeente worden onderwijsavonden gehouden rond het thema “Leven in ZIJN vrijheid”. Dit thema sluit aan bij deze preek. De YouTube opnames van deze onderwijsavonden zijn hier te vinden.

 

De overheid en het bedrijfsleven zetten volop in om ons te waarschuwen voor internetfraude. Vraag: wie is met betrekking tot internetfraude heel oplettend en kan zeggen: “mij overkomt het niet”? In het filmpje komen een aantal uitspraken naar voren die me deden denken aan teksten uit de Bijbel over de tactieken en werkwijze van de duivel. We gaan er zo een aantal bekijken.Toen we vorig jaar twee jeugdavonden met elkaar gesproken hadden over de geestelijke wereld, was een veel gehoorde opmerking: “Bij ons in de kerk hoor je veel over de liefde van God en zijn genade, maar eigenlijk nooit over zonde en de geestelijke wereld die ons doorlopend wil verleiden”. Daar gaan we een jeugddienst over houden! Renalyn zei in het filmpje: “een onderwerp waar we het niet vaak over hebben”. Vanya zei: “de duivel wil je leven roven. Veel gelovigen zijn zich niet bewust wat dat ‘beroven van je leven’ betekent”.De vraag aan jullie is “Ben je net zo bewust en opmerkzaam bij de duivel als bij internetfraude”? Aan het einde van deze dienst hoop ik dat jullie allemaal zeggen. We zijn ons meer nog dan van de bedreigingen van internetfraude bewust van de bedreigingen van de geestelijke wereld om ons heen. Hanna noemde in het filmpje dat de geestelijke wereld twee kanten kent.Dianne noemde goed tegenover kwaad en zwart tegenover wit, waarbij satan met zijn gevallen engelen (demonen) in ons willen leven.

Hoe is dat (Zwart – Wit) ontstaan?

We geloven dat God, Jezus en de Heilige Geest van eeuwigheid tot eeuwigheid zijn, dus altijd, al voor de schepping. Ze waren er altijd al en zullen er ook altijd zijn. We geloven dat God schepper is van hemel en aarde en dat Hij voor de schepping van de aarde ook engelen heeft geschapen. Zie wat er staat in Job 38:7 Toen de morgensterren vrolijk zongen en al de kinderen van God juichten. De vraagt die God hier aan Job stelde was, waar Job was tijdens de schepping. Uit die volgorde blijkt dat de engelen geschapen zijn voor de mens.Engelen zijn dus geschapen geesten. Petrus schrijf dat ze in sterkte en kracht onze meerdere zijn. 2 Petrus 2:11 Principe “De sterke dient de zwakke”.Engelen kregen de opdracht God te dienen.Vervolgens kregen de engelen de opdracht om ook de mens te dienen. Hebreeën 1: 14 Wat zijn de engelen anders dan geesten die God dienen en die worden uitgestuurd om hen te helpen voor wie het heil is weggelegd”.

Berend noemde geestelijke strijd en het worstelen met kwaad en goed. Belangrijk om te noemen is dat God ons geschapen heeft met het kunnen dragen van verantwoordelijkheid en het maken van keuzes. Wij hebben duidelijk ook een verantwoordelijk in onze keuzen. Galaten noemt de werken van het vlees. Die werken zoals ruzie, jaloersheid komen veelal uit onszelf voort. Niet vergeven betekent niet dat we een ander daar de schuld van kunnen geven, nee, wij maken die keuze om niet te vergeven en ik weet hoe moeilijk het soms kan zijn. Dit start dus bij onszelf. Door bijvoorbeeld niet te vergeven leggen we de loopplank uit voor de duivel om ons in zijn sturende macht te krijgen. Dus naast onszelf wil de duivel ook onze vrijheid roven. Belangrijk om te weten dat de rechtsgrond van de duivel om onze vrijheid te roven ligt in onze zonde. De duivel probeert ons tot zonde te verleiden. Daar gaan we vanmorgen zeker naar kijken.

Hoe zijn de duivel en zijn trawanten ontstaan?

Renalyn sprak over de opstand in de hemel, dat die vandaag doorwerkt. Welke opstand bedoeld Renalyn?Deze keuze van God om niet alleen Hem te dienen, maar ook de mensen, gaf oorlog in de hemel. Lucifer/satan/duivel kwam met 1/3 van de engelen in opstand tegen God en werd uit de hemel gekickt. (Ezechiël 28: 15) Volmaakt was u (de engelen) in uw wegen, vanaf de dag dat u geschapen werd; totdat er ongerechtigheid (de opstand) in u gevonden werd.Openbaringen 12: 7-8.  Toen brak er oorlog (god wilde dat de engelen de mens gingen dienen) uit in de hemel…. 8 Niet sterk genoeg en hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden. Openbaringen 12: 9b hij (satan/duivel) werd neergeworpen op de aarde met zijn engelen (Vers 4). En zijn staart veegde een derde van de sterren van de hemel en wierp die op aarde.Hier is de splitsing tussen goede, God vrezende engelen en kwade gevallen engelen/demonen ontstaan.Demonen waren dus engelen en hebben in de hemel bij God, Jezus en de heilige Geest rond de troon van God “Heilig, Heilig” gezongen. Demonen zijn dus engelen geweest en als engel door God geschapen. Demonen zijn geesten en zijn net als engelen om ons heen en hebben dus dezelfde eigenschappen. Dat is een realiteit.

Terug naar de oorlog in de hemel. Toen Lucifer de opdracht van God hoorde om ook de mensen te dienen veranderde ook zijn doel en karakter. Van God dienen naar de mensen moordenaar.  God had van de mens gezegd voor de zondeval ‘God zag dat het zeer goed was’ (Genesis 1:31) In Johannes 8:44 zegt Jezus tegen de Joden: U bent uit uw vader (kleine letter v) de duivel, en wilt de begeerten van uw vader doen; die was een mensenmoordenaar van het begin af, en staat niet in de waarheid, want in hem is geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij vanuit wat van hemzelf is, want hij is een leugenaar en de vader van de leugen,

In 1 Petrus 5:8 lezen we “Wees nuchter en waakzaam; want uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden. Jan en Miebeth noemde in het filmpje: Engelen zijn om ons heen, zo ook satan met zijn demonen en die willen ons beïnvloeden. Satan probeert je in een situatie te brengen die niet goed voor je is. Vaak hoor je waarom voorkomt God niet of grijpt God niet in. Kort hier iets over:

  1. Ik geloof dat God veel vaker dan wij denken voorkomt of ingrijpt zonder dat wij het gelijk ervaren.
  2. God regeert uit liefde en heeft de keuze gemaakt ons met verstand, verantwoordelijkheid en keuze te scheppen. God is trouw aan zichzelf, onveranderlijk. Hij blijft kloppen op je deur en wacht. Ik noem God wel eens een gentleman.vSatan (is geen God, maar een geschapen engel) regeert niet uit liefde, maar als een tiran, een mensenmoordenaar. Hij klopt niet op de deur en wacht, nee hij komt ongevraagd je huis, je denken binnen door het kattenluikje of wc-raampje.

Terug naar de duivel die een zeer actieve houding “gaat rond” heeft, ligt dus niet stil te wachten op een kans ons te verslinden. “Op zoek” naar wie hij zou kunnen verslinden. Verslinden zeg je dus als het gaat om ‘met huid en haar’.Hoe wapen wij ons daar actief tegen, kennen we de duivel voldoende om hem te herkennen in zijn actief zijn? Laten we eens naar paralellen met het fraude filmpje kijken.Wat zagen en hoorde we in het filmpje zeggen:

Agent: Probleem best groot. Zie jij dat ook zo bij de activiteiten van de duivel in jouw eigen leven?
Agent: Het groeit Zie jij dat de invloed en uitwerking van de duivel in jouw eigen leven aanwezig is en groeit?
Agent: Veel mensen slachtoffer Ben jij slachtoffer van de duivel in je eigen leven, weet dat de duivel met velen is? De satan is niet alleen. Hij heeft een heel leger (1/3 van de engelen). 2 Cor. 11:15 “Dus het is niet vreemd dat ook de dienaren van satan doen alsof ze dienaren van God zijn”.
Vrouw:  Komt vriendelijk over.  
Stem: Degene die zich ‘Debbie’ noemt, is niet wie ze zegt te zijn. 2. Cor. 11: 13 Die mensen bij jullie zijn valse apostelen. Het enige wat ze doen, is jullie bedriegen. Ze doen alsof ze apostelen van Christus zijn, maar dat zijn ze niet.
Vrouw:  heeft niets in de gaten. 2 Kor. 4:4 Van hen de ongelovigen, geldt dat de god van eeuw (satan) hun gedachten heeft verblind, opdat de verlichting met het Evangelie van de heerlijkheid van Christus, Die het beeld van God is niet zal bestralen.

 

Spurgeon (1834 - 1892) stelt:

1. Dat deze blindheid veel voorkomt
2. Dat ze door de duivel op verschillende manieren veroozaakt wordt.
3. Dat ik zal spreken over de behandeling die voor deze blindheid nodig is.

Vrouw:  we werden het eens en ik was tevreden. Verblinding.
Stem: Verrassende vraag over het goede rekeningnummer. Gen. 3:1 God heeft zeker gezegd dat je van geen enkele boom mag eten? Eva kent de waarheid: alle bomen wel, één boom niet en gaat dus in gesprek.Denk ook aan de vragen van de duivel aan Jezus in de woestijn.
"Debbie" lijkt de vrouw te beschermen door de 1 cent vraag. Gen. 3:4 Sterven? Zei de slang. Jullie zullen helemaal niet sterven. … Jullie zullen net als God worden.Mat. 16:23 (aanleiding was dat Petrus zei dat Jezus niet u lijden en sterven). Jezus keerde zich om en zei tegen Petrus: Ga weg achter Mij, satan.
"Debbie" Behulpzaam, stuurt een betaalverzoek. Gen. 3:6 …Vruchten zagen er mooi en lekker uit. Ze wilde graag alles weten.  Ze pakte een vrucht en at ervan.
Vrouw: nooit gehoord of gedaan dus ik dacht prima, 1 cent. Satan speelt in op onze nieuwsgierigheid, 

Vergelijk dit met hoe Jezus in de woestijn reageert op de citaten van de satan uit de Bijbel.
Toets aan de Bijbel!

Stem:  Betaalverzoek en wordt doorgeleid naar banksite en komt ogenschijnlijk bij eigen bank uit. 2 Cor. 11:14 We hoeven niet verbaasd te zijn over hun gedrag. Want satan doet alsof hij een engel van God is.
Stem:  Het is een valse site, als ze gegevens invult komen die direct bij de oplichter terecht. Ze heeft haar bankrekening opengezet voor de oplichter.  Spreuken 25: 28 Zoals een opengebroken stad zonder muur, zo is een man die zijn geest niet in bedwang houdt.

 

Wat een overeenkomsten tussen de oplichter en de duivel met zijn trawanten. Alle reden om zijn werkwijze en tactieken te kennen. In mijn omgeving hoor ik vaak zeggen: “Je moet ver wegblijven van de duvel, daar wil ik niks van weten. Ik moet bij Jezus blijven”. Dat klinkt prachtig, maar is het wijs? Laten we eens kijken naar het volk Israël dat het beloofde land Kanaän in wilde gaan.

Let op ik zeg het door God beloofde land!!

In Numeri 13 en 14 lezen we:

Vers 1. De Here sprak tot Mozes.
Vers 2. Stuur mannen voor u uit om het land Kanaän te verkennen, dat IK aan de Israëlieten geven zal.
God belooft het land en toch zegt Hij dat Mozes mannen ter verkenning naar Kanaän moet sturen.
Ondanks Gods belofte toch opdracht tot onderzoeken. In actie komen.

De opdracht luidt in vers 17-20

Bekijk het land, hoe het is het volk, of het goed is of slecht, sterk is of zwak, of het gering is of talrijk.
Kijk hoe het land is waarin het volk woont.
Kijk hoe de grond is vruchtbaar of schraal.

Breng het compleet in beeld

Vers 27 en 28 is het antwoord nadat het land verspied is. Door 10 van de 12. Het vloeit over van melk en honing. Het volk ECHTER dat in het land woont, is sterk, de steden zijn versterkt en heel groot, en ook hebben wij reuzen gezien. Kortom gevaar, eng, niet te vertrouwen, niet aan beginnen, reuzen!, ondanks Gods belofte. Twee van de twaalf vertrouwen God. Kaleb zegt in vers 30 LATEN wij vrijmoedig optrekken. Vrijmoedig is in geloofsvertrouwen. Num 14: 6-8 En Jozua en Kaleb, scheurden hun kleren, en zeiden. Tegen heel de gemeenschap van Israëlieten: ….. 
8. Als de Heere ons genegen is, zal Hij ons in dit land brengen en zal Hij het ons geven, een land dat overvloeit van melk en honing. 
9. Wees niet bevreesd. (DELEN UIT TEKST)

Volk zegt stenigen.

WIE BEN JIJ. Eén van de 10 of één van de twee Kaleb, Jozua? Zijn het de omstandigheden die je denken en je leven bepalen of is het je overgave aan Jezus.

Bemoediging en hoop

Het is goed, naar mijn mening noodzakelijk, om de tactieken en werkwijze van de vijand te kennen en te herkennen, zodat de vijand ontmaskert kan worden. Dit wel vanuit het geloof dat Jezus de duivel overwonnen heeft op zijn eigen grond, de hel. De plek waar de duivel het sterkste is. Openbaring 1:18 Ik ben de Eerste en de Laatste, en de Levende, en Ik ben dood geweest en zie, Ik ben levend tot in alle eeuwigheid. Amen. En Ik heb de sleutels van het rijk van de dood en van de dood zelf. 1 Johannes 4:4 Hij die in mij is, is sterker dan hij die in de wereld is.

Voorbeeld GRONINGEN

satanist, waar Gods liefde door de spreker, die zacht sprak, het schreeuwen van de satanist overwon en hij (satanist) door de knieën ging voor DIE LIEFDE! Laat de preek niet tot angst leiden, maar tot het ontdekken dat de bovennatuurlijke wereld realiteit is. Die wij in het westen veel minder kennen dat in bijvoorbeeld Afrika, Azië. Een realiteit van God en een realiteit vanuit de duivel en zijn trawanten. Dat de duivel rondgaat als een briesende leeuw, zeer actief naar wie hij verslinden kan. Dat de Bijbel ons oproept tot ACTIEF WORDEN het aantrekken van de geestelijke wapenrusting. Efeze 6: 10-18. Bijvoorbeeld het zwaard, dat is Gods Woord, de Bijbel. Het bidden om de gave van ‘onderscheiden van geesten’. (1 kor. 12:10) Wij moeten actief worden en kennis tot ons nemen over de vijand, zodat we de sneaky aanvallen herkennen en ontmaskeren met de geestelijke wapenen die3 HIJ ons gegeven heeft.

Dit mogen we geloven en zeker weten, dat Hij die in ons is, sterker is en je met open armen staat op te wachten! Hij wil je beschermen!  Beantwoord Zijn kloppen op de deur!