SEMDe gemeente is verantwoordelijk voor veiligheid en moet een veilige plaats zijn voor iedereen. Dit is helaas niet vanzelfsprekend. Ook in evangelische gemeenten komt ongewenst gedrag voor. Onder ongewenst gedrag valt misbruik, manipulatie, intimidatie en geweld. Soms overduidelijk, soms heel subtiel. Door opmerkingen die over grenzen gaan, een te nadrukkelijke aanraking of andere ongewenste intimiteit. Als iemand in aanraking komt met ongewenst gedrag, dan moet hij of zij daarover kunnen spreken.De gemeente is verantwoordelijk voor veiligheid en moet een veilige plaats zijn voor iedereen. Dit is helaas niet vanzelfsprekend. Ook in evangelische gemeenten komt ongewenst gedrag voor. Onder ongewenst gedrag valt misbruik, manipulatie, intimidatie en geweld. Soms overduidelijk, soms heel subtiel. Door opmerkingen die over grenzen gaan, een te nadrukkelijke aanraking of andere ongewenste intimiteit. Als iemand in aanraking komt met ongewenst gedrag, dan moet hij of zij daarover kunnen spreken.

De Evangelische Gemeente Bommelerwaard wil een Veilige Kerk zijn voor al haar leden en bezoekers. Hiervoor zijn wij een samenwerking aangegaan met de organisatie SEM (Stichting Evangelisch Meldpunt).  Op dit moment ondersteunen zij ruim 400 kerkelijke gemeenten of chirstelijke organisaties. SGL heeft op dit terrein veel expertise, een klachten commissie en tevens professionele vertrouwenspersonen in dienst die mensen die het meldpunt bellen te woord staan.

In 2019 willen wij de EGB verder informeren en de aanbevelingen van SEM vertalen naar onze eigen situatie. Momenteel wordt dit eerst verder besproken binnen de groep van oudsten en het dagelijks bestuur. In 2019 zal er een commissie Veilige Kerk gevormd worden met een aantal vertegenwoordigers uit de breedte van onze gemeente.

SEM heeft een meldpunt en adviespunt voor melding van grensoverschrijdend gedrag of misbruik door leidinggevenden binnen kerkelijke gemeenten of christelijke organisaties die lid zijn van de SGL. Met een leidinggevende wordt iedereen bedoeld die leiding geeft binnen de EGB en dat zijn naast de oudsten en het dagelijks bestuur ook de huisgroepleiders, jeugdleiders, kinderwerkers en onze pastorale medewerkers. Wij verwachten van deze groep dat zij zich houden aan de gedragscode voor leidinggevenden.

Daarnaast heeft de SEM een netwerk van professionele Vertrouwenspersonen die een klager kunnen bijstaan in geval van een klachtenprocedure.  Een (schriftelijk) ingediende klacht wordt beoordeeld door de Klachtencommissie van de SGL, die bestaat uit professionele leden die iedere klacht zorgvuldig behandelen zoals beschreven in de Klachtenregeling.

  • Meldpunt en adviespunt SEM
  • Voor meldingen van misbruik en manipulatie - Telefoon: 085 488 1440
  • De telefoon wordt beantwoord door een van de Vertrouwenspersonen van de SEM.
  • Bereikbaar op werkdagen van 09:00-17:00.

Is er sprake van grensoverschrijdend gedrag of misbruik in de huiselijke sfeer (huiselijk geweld of kindermishandeling) of tussen gemeenteleden onderling dan valt dit niet onder SGL, maar hiervoor heeft de provincie Gelderland het meldpunt Veilig Thuis.

  • Meldpunt Veilig Thuis Telefoon: 0800-2000 
  • Bereikbaar op werkdagen maar ook 24/7 in geval van spoed
  • Een melder kan ook een buurvrouw of familielid zijn van een (mogelijk) slachtoffer

Als iemand in aanraking komt met ongewenst gedrag, dan moet hij of zij daarover kunnen spreken. Veel kerken, bedrijven, instellingen hebben hiervoor interne vertrouwenspersonen (m/v) aangesteld. Een interne vertrouwenspersoon werkt zelfstandig, is neutraal en gaat vertrouwelijk om met de verkregen informatie. Hij/zij heeft vooral een preventieve taak door aandacht te hebben voor signalen van ongewenst gedrag in kerkelijke relaties en het bespreekbaar maken hiervan.

Als EGB hebben wij momenteel nog geen interne vertrouwenspersoon, maar dit willen wij wel gaan instellen.